Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu anjatalarek.pl jest spółka Time out Clinic sp.z.o.o. z siedzibą w Łodzi,  ul. Drewnowska 43a/3 , 91-002 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Łódź Wydział XX KRS pod numerem KRS 0000863307 , REGON: 387219218, NIP: 7262682820 zwana dalej sprzedającym
 2. Serwis anjatalarek.pl realizuje tylko zamówienia detaliczne na terenie Polski.
 3. Działalność ta odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowana do użytkowników indywidualnych.
 4. Aby dokonać zakupu w sklepie anjatalarek.pl należy mieć konto w serwisie. Należy się z nami skontaktować.
 5. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego anjatalarek.pl treści, w tym opisy towarów i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Charakter wiążący (na potrzeby zawarcia konkretnej umowy) zyskują one dopiero z chwilą wysłania przez Klienta zamówienia, które następuje poprzez akceptację regulaminu i kliknięcie przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Złożenia zamówienia w serwisie internetowym anjatalarek.pl można dokonać za pośrednictwem konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji.
 2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie internetowego formularza zamówienia dostępnego na serwisie anjatalarek.pl. Wybór zamawianych towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Formularz zamówienia określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane przez serwis komunikaty.
 3. Klient podaje wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej ilości i łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych opłat jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
 4. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego formularza online zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia wraz z jego numerem.
 5. Klient, w wyniku zawarcia umowy na odległość, otrzymuje w formie wiadomości e-mail, potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 6. Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie formularza online zamówienia.
 7. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 14 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 45 dni roboczych. W przypadku  braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć, o czym klinet zotsnie niezwłocznie powiadomiony. W przypadku braku towaru serwis może odmówić realizacji zamówienia. W przypadku problemów z wysłaniem towaru serwis może odmówić realizacji zamówienia.
 9. Podczas odbioru zamówionego towaru, prosimy sprawdzić, w obecności kuriera, czy przesyłka (zarówno opakowanie jak i jego zawartość) jest w stanie nienaruszonym. Jeśli towar jest uszkodzony lub zauważono braki, prosimy spisać protokół szkody, opisując szczegółowo zidentyfikowane zniszczenia oraz zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym. Odpowiedni formularz protokołu szkody, jak i list przewozowy, posiada kurier.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy, bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
 11. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru zamówienia przez Klienta, czego efektem będzie zwrot zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia o odstąpieniu, w postaci wiadomości e-mail. Zwrot środków będzie będzie pomniejszony o koszty wysyłki, które w imieniu i na zlecenie Kupującego pokrył Sprzedający.
 12. Aktualnie sposoby i koszt dostawy są dostępne na serwisie anjatalarek.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2014r. poz. 827.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania towaru.
 2. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy. Aby zwrócić zamówienie należy skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na serwisie anjatalarek.pl i dołączyć go wraz z przesyłką zwrotną w terminie 14 dni od daty wydania towaru. 
 3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi koszty zwrotu towaru. Zamówienie, które jest zwracane przez Konsumenta należy wydać na adres: Time out Clinic sp. z. o.o. z siedzibą w Łodzi,  ul. Drewnowska 43a/3 , 91-002 Łódź
 5. Konsument w pełni odpowiada za zwracany towar, a zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. 

FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

1. Zamówione towary dostarczane są zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
2. Dostępne są następujące formy płatności: przelew, płatność kartą za pośrednictwem firm rozliczających karty Przelewy24.

KOSZTY WYSYŁKI

1. Koszty wysyłki ponosi klient . Serwis automatycznie dolicza koszty wysyłki do zakupinego towar.

REKLAMACJA

 1. W chwili odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 2. Reklamacje należy zgłosić na adres Time out Clinic sp.z.o.o. ul. Drewnowska 43/3, 91-002 Łódź bądź telefonicznie 730-78-78-78 lub e-mailem:
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Firma Time out Clinic sp.z.o.o. z siedzibą w Łodzi,  ul. Drewnowska 43a/3 , 91-002 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Łódź Wydział XX KRS pod numerem KRS 0000863307 , REGON: 387219218, NIP: 7262682820 operator sklepu internetowego www.anjatalarek.pl, oświadcza, że wszelkie dane osobowe są uważane za ściśle poufne i podlegają przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dlatego poświęcamy szczególną uwagę danym osobowym i ich ochronie. 
 3. Dane osobowe przetwarzamy w różnym zakresie i dla różnych celów. Bez zgody użytkownika na podstawie umowy, realizacji obowiązku prawnego lub naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz na podstawie zgody użytkownika.
 4. Dane przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem anjatalarek.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 3. Dane przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. 
Shopping Cart
Przewiń do góry